Erich Mendelsohn … ze života / Goethe-Institut v Praze / Erich Mendelsohn … Biografisches / Goethe-Institut Prag

V Goethe-Institutu v Praze probíhá výstava Erich Mendelsohn … ze života / Biografisches, kterou připravil ostravský Kabinet architektury. Součástí výstavy je jedinečná možnost vidět model Obchodního domu Bachner v Moravské Ostravě.
Die Ausstellung wird dem Leben und Werk des Architekten Erich Mendelsohn gewidmet. Sein Stil zeichnet sich durch organische Formen und Funktionalität aus. Mendelsohns Bauten kann man in Europa, im Nahen Osten und in den USA finden. Ein Wände säumender Streifen von archivalischen und zeitgenössischen Fotografien bringt uns das Werk und die Lebensepisoden eines der berühmtesten Architekten des 20. Jahrhunderts in der gleichen Form nahe, wie es das Buch von Ita Heinz-Greenberg tut.

Výstava je věnována životu a dílu architekta Ericha Mendelsohna, jehož styl se vyznačuje funkcionalitou a organickými formami. Mendelsohnovy realizace se nachází v Evropě, na Blízkém východě a v USA. Pruh archivních a současných fotografií a ilustrací lemujících stěny místností přibližuje dílo a životní epizody významného architekta dvacátého století ve stejném sledu, jak je tomu v knize Ity Heinze- Greenberg.

Slovy historika architektury a urbanismu Dr. Richarda Biegla Itě Heinze-Greenbergové se podařilo napsat knihu, která dokáže otevřít mimořádně složité a důležité téma ve vší jeho plasticitě i složitosti. S nečekanou lehkostí klade nejzávažnější otázky, aby na ně dala odpověď vlastním Mendelsohnovým životem i architekturou. Pozoruhodně plastickým způsobem otevírá barvitý svět architektury, který v čtenáři rezonuje i poté, co dočetl poslední stránku. Čtivě napsaná kniha je však zároveň vysoce odborným textem, který staví Mendelsohnovo dílo do nového a mnohdy nečekaného světla. Obsáhlý poznámkový aparát i bohatý seznam literatury jsou nejen skvělým základem pro další bádání, ale i důkazem, že text knihy je pevně zakotven v aktuálních znalostech Mendelsohnova díla a je více než důstojným výsledkem dlouhodobého autorčina bádání.

Výstava dovolí návštěvníkovi nahlédnout do Mendelsohnových osudů a připomenout si některé jeho práce, mimo jiné je zde k vidění maketa Obchodního domu Bachner, jediné architektovy realizace v českém prostoru, která od roku 1933 je nepřehlédnutelnou architektonickou ikonou Moravské Ostravy.

Během výstavy bude možné zhlédnout mezinárodními cenami ověnčený film „Mendelsohn’s Incessant Visions“ izraelského režiséra Duki Drora v originálním znění s českými titulky. Příběh filmů vychází z dopisů s mladou krásnou ženou Louisou, která se stala jeho ženou. Duki Dror vdechl život korespondenci dvou zanícených umělců, kteří si vzájemně pomáhali v rušných a pohnutých dobách.

Další informace: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs13226157v.htm

Ita Heinze-Greenbergová – studium historie umění a filozofie v Bonnu. 1984 dizertace o Erichu Mendelsohnovi. 1934–1941 stavby a projekty v Palestině. 1984–1992 asistentka ve Výzkumném středisku architektonického dědictví Technion v Izraelském technickém institutu v Haifě. 1993 přednášky na Akademii Bezalel v Jeruzalémě. 1994–1998 výuka dějin umění a architektury na Fakultě architektury a městského plánování na Technionu v Haifě. 1999 přednášky na Uměleckohistorickém institutu na univerzitě v Augsburku. 2000–2003 spisovatelka na volné noze. 2003–2006 stipendium nadace Gerdy Henkelové (výzkumná práce: Eretz Izrael jako pokusná laboratoř evropských osídlovacích koncepcí). 2004–2005 výzkumná pracovnice v Design Knowledge Systems Research Centre na TU v Delftu. 2008–2012 vědecká asistentka na katedře teorie a dějin architektury, umění a designu, TU v Mnichově. Od srpna 2012 výuka dějin umění a architektury na Institutu pro dějiny a teorii architektury na ETH v Curychu.
Laut Dr.Richard Biegl, einem Architektur- und Urbanismushistoriker gelang es Ita Heinz Greenberg ein Buch zu schreiben, das ein besonders schwieriges und wichtiges Thema in all seiner Plastizität und Schwierigkeit darstellt. Sie stellt die wichtigsten Fragen mit einer unerwarteten Leichtigkeit, um darauf eine Antwort durch das Leben von Mendelsohn und die Architektur zu geben. Mit einer beachtenswert plastischen Art und Weise öffnet sie die bunte Welt der Architektur, die den Leser noch lange in seinen Bann zieht, auch nachdem er die letzte Seite fertiggelesen hat. Es ist ein lesbar geschriebenes Buch und doch gleichzeitig ein hochwissenschaftlicher Text, der das Werk von Mendelsohn in ein neues und oft ein unerwartetes Licht stellt. Sowohl ein umfangreicher Notizapparat als auch ein reiches Literaturverzeichnis sind nicht nur eine gute Grundlage für das weitere Forschen, sondern auch ein Beweis dafür, dass der Inhalt des Buches tief in den aktuellen Kenntnissen über Mendelsohns Werke verankert ist und mehr als ein ehrwürdiges Ergebnis des langen Forschens der Autorin darstellt.

Die Ausstellung bietet dem Besucher einen Einblick in das Schicksal von Mendelsohn und erinnert an einige seiner Werke. Unter anderem kann man hier das Modell des Einkaufshauses Bachner sehen, das einzige Werk Mendelsohns im tschechischen Raum, welches seit dem Jahr 1933 eine nicht zu übersehende architektonische Sehenswürdigkeit der Stadt Moravská Ostrava ist.

Weitere Informationen: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/de13226157v.htm